Cara Beatrici
Pubblica

Radici & Civiltà

Pubblicato il 08/08/2006
<b>Cara Beatrici</b>
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

Cara BeatriciLocalità di riferimento: ALIA ( prov.  Palermo) - SICILIA -Autore: Didacus
Cara Beatrici,ora c’a li bbabbà la grazia cci carì


e luna criscenti cunforta l’amanti


cu tìa , cara Bici, mi nni jssi,


a vavalucieddi, a Rearmici…


Nun troppu prestu, ma versu li deci,


no, a la piduna, ma in bici beci,


accussì li livamu di ddu ‘Nfiernu


di masticogni e di panicauru…


Ma prima di purtarli in Paradisu,


nna lu Purgatoriu ànn’a purgari,


per lo menu pi’ ventiquattr’uri,


ca su’ nnenti ‘n confrontu a li tiempi


assignati a l’armuzzi purganti,


nni la nostra Commedia Ambulanti,


scritta da lu Coscrittu Spasimanti,


Dantuzzu Alighieri, sottoscrittu.
Viste 5295 - Commenti 0